Our Blog

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου SMARTA 2

 • Standard
 • 0

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου SMARTA 2 (Sustainable shared mobility interconnected with public transport in European rural areas), το οποίο χρηματοδοτείται από τη διαγωνιστική διαδικασία MOVE/B4/2018-567 της ΕΕ»

Στο πλαίσιο του έργου στο οποίο συμμετέχει ως φορέας η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – “e-Trikala ΑΕ”, απαιτείται η ανάπτυξη on-line πλατφόρμας με τα γενικότερα χαρακτηριστικά carsharing και carpooling, η οποία θα διασυνδέεται με το υφιστάμενο σύστημα μεταφορών της πόλης. Συγκεκριμένα, η on-line πλατφόρμα θα παρέχει τα ακόλουθα:

 • ● πληροφόρηση τύπου real-time σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα άφιξης αστικού λεωφορείου σε συγκεκριμένη στάση. Η πληροφορία υπάρχει ήδη στο υφιστάμενο σύστημα ευφυών μεταφορών των αστικών λεωφορείων και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων στην πόλη των Τρικάλων, οπότε πρέπει να διερευνηθεί η διασύνδεση και η ορθή αποτύπωση της πληροφορίας on-line και real-time.
 • ● δημιουργία εφαρμογής για carsharing και carpooling και πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες κατά περίπτωση επιλογές. Κατά βάση θα χρησιμοποιηθεί από/προς γειτονικούς οικισμούς/χωριά σε σχέση με την πόλη των Τρικάλων, αλλά η ανάπτυξή της θα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιμη σε νέους προορισμούς.
 • ● μία on-demand υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει την αποστολή αιτήματος για κράτηση λεωφορείου ή ταξί. Με τον τρόπο αυτό (κυρίως) ο πάροχος αστικών μεταφορών θα γνωρίζει εκ των προτέρων την πραγματική ανάγκη για συγκεκριμένα δρομολόγια. Επικουρικά με την on-line έκδοση, θα υποστηρίζεται η υπηρεσία μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο info point, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικάλων και είναι ήδη στελεχωμένο με κατάλληλο προσωπικό.
 • ● μία εφαρμογή online κρατήσεων για τις υφιστάμενες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται ήδη από το Δήμο Τρικκαίων μέσω του Info Point στην Κεντρική Πλατεία (ενδεικτικά αναφέρονται η «ενοικίαση» βραχυπρόθεσμου χρόνου για χρήση α) ποδηλάτου, β) scooter αναπηρικού αμαξιδίου και γ) θυρίδων με κλειδί για απόθεση αντικειμένων), και δυνατότητα επέκτασης σε νέες υπηρεσίες.

 

Όροι συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση εδώ έως την Παρασκευή 29/11/2019 στις 14:00 και να την αποστείλει υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στο e-mail info@e-trikala.gr με την ένδειξη “Αίτηση για τον διαγωνισμό SMARTA2”. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ανάπτυξη εφαρμογών “booking” ή και “car sharing/pooling” σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

 

Παραδοτέα

Η εφαρμογή η οποία θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση, ενώ η κύρια γλώσσα θα είναι η ελληνική με προαιρετική την αγγλική. Μετά την παράδοση της εφαρμογής στην e-Trikala AE, τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν στην εταιρεία. Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

 1. Μία on-line πλατφόρμα στα ελληνικά προσβάσιμη από κάθε μέσο (desktop, mobile, tablet, κοκ) με τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:
 • ● Πληροφόρηση real-time για τον χρόνο άφιξης λεωφορείου σε συγκεκριμένη στάση (σε συνεργασία με τον πάροχο των αστικών λεωφορείων Τρικάλων)
 • ● Δημιουργία carsharing εφαρμογής
 • ● Δημιουργία carpooling εφαρμογής
 • ● Δημιουργία on-demand εφαρμογής για τη χρήση λεωφορείου ή ταξί
 • ● Δημιουργία on-line booking εφαρμογής για την υποστήριξη υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών από το InfoPoint(ενδεικτικά αναφέρονται ποδήλατα, wheelchairscooters, lockers) με δυνατότητα επέκτασης σε νέες υπηρεσίες
 1. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης για την ανάπτυξη της εφαρμογής (administrator guide)
 2. Εγχειρίδιο χρήσης για τη λειτουργία της εφαρμογής (user guide)

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι παραπάνω εφαρμογές θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικές, με προθεσμία παράδοσης όλων την 28/02/2020. Μετά το πέρας της προθεσμίας, ο ανάδοχος θα προχωρά σε συνεχείς βελτιώσεις και συντήρηση αυτών, έως το τέλος του έργου, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2021. Οι οδηγοί χρήσης οφείλουν να είναι αρκούντως επεξηγηματικοί και δύνανται να παραδοθούν σε μεταγενέστερο διάστημα, το αργότερο έναν μήνα μετά το πέρας της τελικής προθεσμίας του προγράμματος.

 

Τίμημα – Τρόπος αποπληρωμής

Η αμοιβή για την υλοποίηση ανέρχεται το μέγιστο σε έως 25.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ακολουθεί τη χρηματοροή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μετά την έγκριση της αρχικής αναφοράς από την Commission δίνεται το 20% του τιμήματος (περί τον Ιανουάριο του 2020), μετά την έγκριση της ενδιάμεσης αναφοράς δίνεται το 40% του τιμήματος (περί τον Νοέμβριο του 2020) και το υπόλοιπο 40% του τιμήματος δίνεται στην τελική εκκαθάριση μετά από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου ακολουθώντας τα ταμειακά διαθέσιμα του προγράμματος (περί τον Μάιο του 2021). Υπόψη πως οι δύο τελευταίες δόσεις των 40% έκαστη θα δοθούν στον ανάδοχο μετά από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου και ορθής λειτουργίας των συμφωνηθέντων από τριμελή επιτροπή της e-Trikala ΑΕ, και σε κάθε περίπτωση ακολουθώντας τα οικονομικά διαθέσιμα της υφιστάμενης χρηματοροής του προγράμματος.

 

Επίλυση διαφορών

Κάθε προκύπτουσα διαφορά των δύο μερών θα επιλύεται με συναινετικό τρόπο μετά από επίσημη επικοινωνία (αλληλογραφία/e-mail). Σε περίπτωση μη επίλυσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Τρικάλων.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!