Digital Cities

Digital Cities

  digital-cities_logo

  Σχετικα με το εργο

  Το πρόγραμμα Digital City δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το πολύ χαμηλό ποσοστό διείσδυσης των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) σε τοπικό επίπεδο, καθώς η ευρεία υιοθέτηση των υπηρεσιών ΤΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με βάση την «Πληροφορία».

  Το πρόγραμμα – που περιλαμβάνει δύο εταίρους με μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την υιοθέτηση και προώθηση εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και λιγότερο προχωρημένων εταίρων στην υιοθέτηση ΤΠΕ – θα συμβάλει στην ανταλλαγή, τον διαμοιρασμό και τη μεταφορά της εμπειρίας, των γνώσεων και των καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της μάθησης από την υπεροχή των άλλων.

   

  Στοχοι προγραμματος

  Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος DC περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και αξιολόγηση του DC μοντέλου ( οργανωτικές δομές, στρατηγικές / πολιτικές και εργαλεία) και τη δημιουργία ενός ανοικτού, βιώσιμου δικτύου συνεργασίας / συντονισμού για την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών / εμπειριών και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τοπικών αρχών.

   

  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του DIGITAL CITIES →

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!