Our Blog

Πρόσκληση ωφελουμένων στο πλαίσιο της δράσης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

  • Standard
  • 0

Πρόσκληση ωφελουμένων στο πλαίσιο της δράσης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E. (Συντονιστής εταίρος), ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.A.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους των Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας, οι οποίοι είναι άνεργοι και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των κατηγοριών:

  • Άτομα με αναπηρία (μεταξύ των οποίων και οι ψυχικά ασθενείς)
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Παλιννοστούντες – Μετανάστες
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
  • Άστεγοι

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε :

  • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και νέων ατομικών επιχειρήσεων
  • Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του ΟΑΕΔ

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

7. Δικαστική Απόφαση (ή προσωρινή διαταγή περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων (εφόσον απαιτείται).

8. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ (για μετανάστες).

9. Βεβαίωση παλιννόστησης (μόνο για τους παλιννοστούντες).

10. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω.

11. Βεβαίωση από κοινωνικό λειτουργό περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους άστεγους).

12. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

1. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών).

2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών).

4. Τίτλους σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου).

5. Βιβλιάριο απορίας.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και κατάθεση αιτήσεων:

Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από 03/12/2012 έως 28/12/2012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-12:00, σε ένα από τα παρακάτω σημεία:

Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.:

Δ/νση: Στρ.Σαράφη 44, Τρίκαλα, Αρμόδια: κα Μαραπίδου Αναστασία, Τηλ.Επικ.: , E-mail: amarapidou@e-trikala.gr

Στο ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.

Δ/νση: Νίκης 1-3, Τρίκαλα, Αρμόδιος: κ. Κακάβας Χρήστος, Τηλ.Επικ.: , E-mail: kakavas@dimitra.gr

Στο ΚΕΠ Δήμου Φαρκαδόνας

Δ/νση: Καραϊσκάκη 12, Φαρκαδόνα, Αρμόδιος: κ. Κουρσοβίτης Χρήστος, Τηλ.Επικ.: , E-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr

Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.A.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Δ/νση: Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Αρμόδια: κα Καλύβα Γαλάτεια, Τηλ.Επικ.: , E-mail: kenakap@kenakap.gr

Στο ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)

Δ/νση: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Καλαμπάκα, Αρμόδιος: κ. Σινάνης Χρήστος, Τηλ.Επικ.: , E-mail: stagon@otenet.gr

Στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση: Βαλκάνου 6, Αγ. Οικουμένιος, Τρίκαλα, Αρμόδιος: κ. Παιάνας Σωτήριος, Τηλ.Επικ.: , E-mail: dekatrik@otenet.gr

Επισυνάπτεται το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!