Our Blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Digital Cities for Innovation-DigiPlace”

 • Standard
 • 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Digital Cities for Innovation-DigiPlace”

Η e-Trikala Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “DigiPlace-Digital Innovation for Cities”  που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Urbact III, προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας, με σύμβαση έργου, με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων. Οι συμβάσεις έργου θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 13 Μαΐου 2022.

Αντικείμενο εργασίας Άτομο 1:

 • Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας έργου που έχει συγκροτηθεί
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτελούνται
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με το πλάνο του έργου
 • Προέλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 • Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή
 • Συμβολή στην οργάνωση συναντήσεων του ULG και επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Τήρηση πρακτικών τοπικών συναντήσεων του έργου
 • Ενέργειες για αιτήματα τροποποίησης, εάν απαιτηθεί
 •  Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής για τις Τεχνικές συναντήσεις της πράξης
 • Παρακολούθηση και συνεργασία όπου απαιτείται για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος και συμβολή στον καθορισμό επικοινωνιακής πολιτικής
 • Επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Πληρωμής και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της οικονομικής υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής όποτε απαιτηθεί, για την ενημέρωση τους σχετικά με το έργο
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης προμηθειών και υπηρεσιών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβασιοποίησης, σύμφωνα με το πλάνο των διαγωνισμών
 • Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου και δεν µπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριµένα, αλλά έχει άµεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Παραδοτέα:

 • Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους.
 • Συγγραφή Εκθέσεων Προόδου εργασιών στην ελληνική γλώσσα.

Η αμοιβή έως την λήξη του έργου, ορίζεται έως 15.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%, θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου, με την συμπλήρωση 200 εργατοωρών και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου, ενώ η αμοιβή της ανθρωποώρας ορίζεται στα 9,5€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.

Αντικείμενο εργασίας Άτομο 2:

 • Διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη του έργου
 • Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία για έλεγχο φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
 • Επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο και τους λοιπούς εταίρους της Πράξης καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης
 • Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας έργου που έχει συγκροτηθεί
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με το πλάνο του έργου
 • Παρακολούθηση του σχεδιασμού και υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων του έργου 
 • Συμβολή στην εκπόνηση του Integrated Action Plan με την παροχή στοιχείων στον εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει το σχετικό παραδοτέο 
 • Συμβολή στην οργάνωση συναντήσεων του ULG και επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου και δεν µπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριµένα, αλλά έχει άµεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Παραδοτέα:

 • Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους.
 • Συγγραφή Εκθέσεων Προόδου εργασιών στην ελληνική γλώσσα.

Η αμοιβή έως την λήξη του έργου, ορίζεται έως 15.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%, θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου, με την συμπλήρωση 200 εργατοωρών και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου, ενώ η αμοιβή της ανθρωποώρας ορίζεται στα 9,5€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e–trikala.gr. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 14:00. 

Όλοι όσοι δηλώσουν ενδιαφέρον και αποστείλουν το βιογραφικό τους θα κληθούν άμεσα να περάσουν από συνέντευξη αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και των επιμέρους προσόντων που έχουν δηλώσει.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!