Our Blog

GDPR-S4ALLCITIES

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 14 (5)(β) ΓΚΠΔ

Το άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζει τις πληροφορίες που παρέχονται, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Το δεύτερο εδάφιο της 5ης παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπει μία εξαίρεση, όταν η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου S4AllCities που έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (Σύμβαση Επιχορήγησης 883522), διενεργούνται ερευνητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή ανθρώπων. Όλοι οι τύποι των ερευνητικών δραστηριοτήτων (ερωτηματολόγια, σεμινάρια, πιλοτικές επιδείξεις, άλλες δραστηριότητες) πρωταρχικά και κατά κανόνα εμπλέκουν εθελοντές που ενημερώνονται πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας για τη συμμετοχή τους και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω των αντίστοιχων ενημερωτικών εγγράφων, τα οποία συνοδεύονται από φόρμες συγκατάθεσης.

Κατ’ εξαίρεση, τρεις εταίροι του ερευνητικού έργου S4AllCities (1) e-trikala (Τρίκαλα – Ελλάδα),
(2) PILS (Πίλσεν – Τσεχία), (3) METRO BILBAO (Μπιλμπάο – Ισπανία) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου. Η συγκατάθεση των υποκειμένων δεν είναι δυνατόν να ληφθεί, δεδομένου ότι τα δεδομένα έχουν αρχικά συλλεγεί μέσω καμερών εγκατεστημένων σε συγκεκριμένα σημεία των πόλεων για τον σκοπό της ασφάλειας των πολιτών και λοιπών επισκεπτών και γίνεται περαιτέρω επεξεργασία τους για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο ερευνητικό έργο. Κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί που διασφαλίζουν ότι τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης και ότι δεν ενδέχεται η επεξεργασία να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων. Mία συγκεκριμένη εργασία (Task 3.5) έχει οριστεί και αφορά αποκλειστικά στη μη αναστρέψιμη ανωνυμοποίηση των εν λόγω δεδομένων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την e-trikala παρατίθενται παρακάτω και στην επίσημη σελίδα του ερευνητικού έργου S4AllCities https://www.s4allcities.eu/.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Aναπτυξιακή Eταιρεία Δήμου Tρικκαίων, e-trikala A.E., Καλαμπάκας 28, Tρίκαλα 42100, Ελλάδα

  • Αρμόδια στο ερευνητικό έργο για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας: Έλενα Πατατούκα, elpatatouka@e-trikala.gr
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: lvavitsas@e-trikala.gr

Τύποι δεδομένων: Εικόνες προσώπων και φωνή (θόρυβος) συλλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και άλλων καμερών εγκατεστημένων στον Μύλο Ματσόπουλου ή αλλιώς «Μύλο των Ξωτικών» που φιλοξενεί χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις. Δεν γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομική βάση επεξεργασίας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και άλλων επισκεπτών της πόλης των Τρικάλων που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6(1)(ε) ΓΚΠΔ)) και, ειδικότερα, για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας των ατόμων που παρακολουθούνται και την αποφυγή και έγκαιρο εντοπισμό εγκληματικών ή άλλων παράνομων πράξεων. Ο ελάχιστος αριθμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τον παραπάνω σκοπό, επεξεργάζονται περαιτέρω από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς σχετιζόμενους με το έργο S4AllCities. Σε αρμονία με το Προοίμιο 50 ΓΚΠΔ, η συγκεκριμένη περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό και δεν απαιτείται νομική βάση χωριστή από εκείνη που επέτρεψε τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων.

Σκοποί επεξεργασίας: Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και άλλες κάμερες είναι εγκατεστημένες στο πάρκο του Μύλου Ματσόπουλου στην πόλη των Τρικάλων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας των ατόμων και την αποφυγή και έγκαιρο εντοπισμό εγκληματικών ή άλλων παράνομων πράξεων (αρχικός σκοπός). Ο ελάχιστος αριθμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τον παραπάνω σκοπό, υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς σχετιζόμενους με το έργο S4AllCities.

Σκοπός 1: Ανωνυμοποίηση. Στο πλαίσιο του Task 3.5 «Μηχανισμοί ανωνυμοποίησης» του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου S4AllCities, o εταίρος της κοινοπραξίας του έργου ATOS (Ισπανία) έχει αναλάβει την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός 2: Εκπαίδευση, πιλοτική επίδειξη και αξιολόγηση. Τα μη αναστρέψιμα ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο ερευνητικό έργο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής επίδειξης στην πόλη των Τρικάλων (Τ8.3) τον Μάιο του 2022.

Εκτελών την επεξεργασία: Η ισπανική εταιρεία ΑΤΟS είναι ο εταίρος του έργου S4AllCities που έχει αναλάβει την εφαρμογή μηχανισμών ανωνυμοποίησης στο πλαίσιο του Τ3.5. Σύμβαση επεξεργασίας έχει συνταχθεί και υπογραφεί μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28(3) ΓΚΠΔ.

Παραλήπτες: Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την κοινοπραξία του έργου για την εκπαίδευση και έλεγχο των τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής επίδειξης στην πόλη των Τρικάλων.

Διαβίβαση σε τρίτη χώρα: Δεν προβλέπεται να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβαστούν στους δύο εταίρους της κοινοπραξίας από το Ηνωμένο Βασίλειο (Bournemouth University, CDI), σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση θα αφορά ανωνυμοποιημένα δεδομένα, ενώ υφίσταται απόφαση επάρκειας κατ’ άρθρο 45 ΓΚΠΔ που διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας στην τρίτη χώρα.

 

 Κατάλληλες εγγυήσεις:

  • Διορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία e-Trikala (δείτε παραπάνω τα στοιχεία επικοινωνίας).

Επιπλέον, το ερευνητικό έργο S4AllCities έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα ως Υπεύθυνο Ηθικών Ζητημάτων (Ethics Manager), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ηθικών Ζητημάτων (Ethics Review Committee) και ως Ανεξάρτητο Eμπειρογνώμονα Ηθικών Ζητημάτων (Independent Ethics Expert), των οποίων ο ρόλος είναι να εποπτεύουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου από ηθική και νομική σκοπιά, να συμβουλεύουν τους εταίρους και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις ηθικές αρχές.

  • Υπογραφή σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων κατ’ άρθρο 28(3) ΓΚΠΔ μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας (e-Trikala) και του εκτελούντος την επεξεργασία (ATOS). H σύμβαση προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και περιλαμβάνει λεπτομερείς δεσμευτικές οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας προς τον εκτελούντα την επεξεργασία.
  • Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων κατ’ άρθρο 35 ΓΚΠΔ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν την επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου S4AllCities. Το τελικό συμπέρασμα της Εκτίμησης Αντικτύπου, όπως αυτή ελέγχθηκε από τον Υπεύθυνο Ηθικών Ζητημάτων του έργου και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, είναι πως τα μέτρα κρίνονται κατάλληλα και αποδοτικά και πως η επεξεργασία δεν ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.
  • Μεταφορά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία του ελάχιστου αριθμού δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας (αρχή της ελαχιστοποίησης).
  • Μεταφορά των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία μέσω ενός εγκεκριμένου εργαλείου κρυπτογράφησης.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του εκτελούντος την επεξεργασία που έχει ανάγκη να λάβει γνώση (need-to-know).
  • Ανωνυμοποίηση σε πραγματικό χρόνο: Επεξεργασία των δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω video streaming και χωρίς ήχο (η φωνή δεν υφίσταται επεξεργασία κατά το streaming). Restreaming σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Τα αρχικά δεδομένα αντικαθίστανται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο από τα ανωνυμοποιημένα.
  • Χρήση μη αναστρέψιμων ανωνυμοποιημένων δεδομένων για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής επίδειξης στα Τρίκαλα τον Μάιο του 2022.

Περίοδος αποθήκευσης: Δεδομένου ότι η ανωνυμοποίηση από τον εκτελούντα την επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω video streaming, τo streaming μπορεί να θεωρηθεί από τη φύση του ως προσωρινή αποθήκευση απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της ανωνυμοποίησης. Τα μη αναστρέψιμα ανωνυμοποιημένα δεδομένα θα αποθηκευτούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία έως τη λήξη του έργου S4AllCities (31 Δεκεμβρίου 2022) και αμέσως μετά θα διαγραφούν οριστικά.

Δικαιώματα των υποκειμένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθρο 77 ΓΚΠΔ).

Δεδομένου ότι τα δεδομένα συλλέγονται αρχικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας σε ανωνυμοποιημένη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 89(1) ΓΚΠΔ, τα παρακάτω δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν: το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17(3)(δ) ΓΚΠΔ), το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21(6) ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον ίδιο τον Κανονισμό και στο άρθρο 30 του νόμου 4624/2019 αναφορικά με επεξεργασία δεδομένων που γίνεται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Για σχετικές πληροφορίες και διασαφηνίσεις, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει οριστεί (δείτε παραπάνω τα στοιχεία επικοινωνίας).

 

 

 

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!