Our Blog

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CIRC4FooD”.

  • Standard
  • 0

Η eTrikala Α.Ε. θα προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CIRC4FooD” ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης  5.144,39€ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

Η διαδικασία θα γίνει με  απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την  προσφορά σας σε  κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022  και ώρα 12:00, στα γραφεία της e-Trikala Α.Ε., Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη, υπεύθυνη κα. Κατσόγιαννου Αικατερίνη,  τηλ. 2431022899 η μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση xtsavlos@e-trikala.gr

Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α/α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΥ

ή

από το οποίο να προκύπτει,                  ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16. Να έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν  από την ημέρα υποβολής

του

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του ανωτέρω εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,             τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

 (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

 

Υπεύθυνη

Δήλωση                του ν. 1599/86

 

(υπόδ. 1)

 

στην οποία θα δηλώνεται ότι:

«δεν υπάρχει  εις  βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16».

 

Να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

 

 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2.  

 

Υπεύθυνη δήλωση            του ν. 1599/86

 

(υπόδ. 2)

στην οποία θα δηλώνεται ότι:  «δεν έχει επιβληθεί,  σε βάρος  του οικονομικού φορέα,  κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

(άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021

Να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί, μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
3. Φορολογική Ενημερότητα για  κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης  χρημάτων να είναι σε ισχύ κατά το  χρόνο υποβολής.
4. Ασφαλιστική  Ενημερότητα για   Συμμετοχή σε Διαγωνισμό του Δημοσίου                                   (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  Η Ασφαλιστική Ενημερότητα αφορά τόσο στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ όσο και  στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
5. Οικονομική  Προσφορά   Να συμπληρωθεί στο συνημμένο έντυπο

 

Αρχεία για κατέβασμα:
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!